Vekabo Leveringsvoorwaarden

Vekabo leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen

d.d. 13 oktober 2020

Deze Vekabo leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland

op 13 oktober 2020 en zij treden in werking vanaf dezelfde datum. Deze leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de Vekabo ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo leveringsvoorwaarden, d.d. 13 oktober 2020.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, d.;
 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
 3. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
 4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 5. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
 6. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
 7. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de betreffende Vekabo ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). Vekabo o Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. De eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten
 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk
 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud
 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter

Artikel 7: Annulering

 1. De recreant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te
 2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 5. De schadeloosstelling bedraagt:
  • bij annulering vanaf drie maanden en langer voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering vanaf twee tot drie maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering vanaf één tot twee maanden voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
 3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 50,00

Artikel 8: Gedragsregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te
 2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de
 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze

Artikel 9: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan de toeristische plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 000,00.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de
 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te

Artikel 14: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien de toeristische plaats buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de toeristische plaats of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de toeristische plaats aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding
 2. Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijkwaardige vervangende toeristische plaats tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende

Artikel 16: Wijzigingen

Wijzigingen in de Vekabo leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend plaats vinden door het bestuur van Vekabo Nederland worden aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant van deze Vekabo voorwaarden wordt afgeweken

Uden, 13 oktober 2020 Vekabo Nederland KvK nr. 2716705